Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Nová zelená úsporám Light - Nejčastější otázky

dotazy NZÚ

Nejčastější otázky kolem dotačního programu Nová zelená úsporám Light

Pro koho je určena Nová zelená úsporám Light?

Program Nová zelená úsporám Light je určen všem vlastníkům i spoluvlastníkům rodinných domů v seniorském věku, případně žadatelům pobírajícím dávky na bydlení. Aby bylo možné dotaci získat, musí být daná nemovitost majetkem žadatelů. Ti musí mít zároveň v domě trvalý pobyt déle než od 12. 9. 2022.

Cílem programu je zajistit finanční prostředky na částečné zateplení a renovace také lidem s nižšími příjmy, jichž se energetická chudoba dotýká nejvíce. 

Veškeré informace ohledně čerpání dotace Nová zelená úsporám Light

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Jakou částku je možné v rámci dotace získat a na co ji lze použít?

Získané finance mohou být využity na menší opravy jako je zateplení fasády domu, případně zateplení střechy či stropu. Dotace může pokrývat také náklady na výměnu oken za plastová či pořízení nových vstupních dveří. Maximální čerpaná částka na jednu nemovitost je 150 tisíc korun. Jsou-li renovace rozsáhlejší a nákladnější, je nutné čerpat finance z klasického programu Nová zelená úsporám.

Od kdy lze podat v rámci programu NZÚ Light žádost?

O dotaci se lze ucházet formou elektronické žádosti, kterou bude možné podat nejdříve 9. ledna 2023. Od tohoto termínu bude možné také podání zpětné žádosti na zateplení fasády, které bylo realizováno po 12. září 2023.

Nedisponuji internetovým připojením ani počítačem či smartphonem - jak si mohu zažádat o příspěvek, když je nutné potvrdit identitu občana elektronicky?

Je-li to ve vašich možnostech, požádejte o pomoc někoho v okolí, například nejbližší rodinu či sousedy. Pokud tuto možnost nemáte, obraťte se a některou z nejbližších Místních akčních skupin. Její zástupci vám s podáním žádosti pomohou od začátku až do konce. Potřebujete poradit, která opatření jsou na vaší nemovitosti nezbytná? Obraťte se na konzultační střediska EKIS a M-EKIS, a to zcela zdarma

Jak mám doložit, že splňuji požadavky na získání příspěvku?

Pro NZÚ Light je “nízkopříjmovost” definována tak, že všichni členové dané domácnosti včetně majitele nemovitosti jsou příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně či pobírají příspěvek na bydlení minimálně od 12. září 2022 až ke dni podání žádosti. 

Co se týče konkrétních dokumentů, při dokládání důchodů stačí aktuální výměr důchodu. Nemáte-li příslušný dokument doma založený, vystaví vám jej na počkání pracovníci nejbližší pobočky OSSZ. Pobírání příspěvku na bydlení stačí doložit rozhodnutím o přiznání příspěvku.

Nemovitost jsme již převedli na děti, dál v ní ale bydlíme pouze s manželkou jakožto starobní důchodci, můžeme žádat?

V této situaci je možné NZÚ Light čerpat pouze tehdy, je-li váš syn přihlášen v domě k trvalému pobytu od 12. září 2022, a zároveň pobírá starobní či invalidní důchod, případně příspěvek na bydlení. Pokud tyto podmínky nesplňuje, z tohoto programu čerpat nelze. Může si však zažádat o dotaci ze “staré” NZÚ.

Jsem starobní důchodce, nemovitost vlastním se synem napůl. Syn zde ale nebydlí a stále pracuje, můžu žádat?

V tomto případě podat žádost lze. Je však nutné přiložit také synovo (případně i vaše) čestné prohlášení, že syn má trvalé bydliště na jiné adrese a s podáním žádosti a následnými úpravami domu souhlasí. 

Doporučuji se poradit s odborníky na tepelné izolace. Můžete zavolat do Poctivé izolace 722 689 388 nebo 721 207 099 nebo napsat na e-mail: info@poctiva-izolace.cz

Jakožto manželé pobíráme oba starobní důchod. Trvalý pobyt má však v domě hlášený nezletilá vnučka a již dospělý vnuk, který je studentem bez příjmů. Můžeme žádost podat?

Ano, vaší žádosti bude za těchto podmínek vyhověno. Nezletilé či studující osoby v domácnosti, kterou tvoří důchodci nebo žadatelé pobírající příspěvek na bydlení, nehrají v otázce příjmů žádnou roli. 

Nemovitost jsme před časem převedli na potomky, máme ale zřízeno věcné břemeno užívání. Bydlím zde pouze já a manželka, oba starobní důchodci. Máme nárok si o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light žádat?

O dotaci může žádat pouze vlastník nemovitosti splňující podmínky. Pokud nejste vlastníkem nemovitosti a vaše děti, tedy majitelé, jsou v produktivním věku a nepobírají příspěvek na bydlení, nemohou v rámci tohoto programu žádat. Dotaci však mohou získat z klasického programu NZÚ.

S manželkou jsme oba příjemci starobního důchodu. Já si však ještě přivydělávám. Máme na dotaci z NZÚ Light nárok?

Ano, i přes přivýdělek máte na dotaci nárok. Při žádosti není posuzováno, zda máte jako starobní důchodce ještě jiný příjem.

Pobírám důchod, nicméně manželka ještě pracuje. Její plat je však nižší než můj důchod, můžeme si zažádat?

Pro získání dotace z NZÚ light je nutné splnit podmínky - majitelé a všechny osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti musí pobírat starobní důchod, invalidní důchod třetího stupně či příspěvek na bydlení. Na osoby nezletilé či studenty se tyto podmínky nevztahují. Jestliže vaše manželka stále pracuje, na dotaci z tohoto programu nárok nemáte.

Jsem v důchodovém věku a mám rozhodnutí o důchodu. Ten však nepobírám a stále pracuji. Mohu čerpat z programu NZÚ light?

Podmínkou je pobírání důchodu či příspěvku na bydlení. Pokud nejste příjemcem ani jedné z dávek, na dotaci nárok nemáte. 

Dům jsem zateplil v říjnu 2022, nemám ale fotodokumentaci před zateplením. Mám na dotaci nárok?

Vaše žádost bude posuzována individuálně. K žádosti doložte veškeré doklady, které poukazují na realizaci po 12. září 2022. 

V čem je program Nová zelená úsporám light jednodušší než jiné dotace?

Pro podání žádosti je vyžadováno minimum příloh. Není třeba přikládat dokumenty jako je energetický posudek, projektová dokumentace a podobně. Stačí fotodokumentace před realizací a po ní, jednoduchý posudek odborníka a finální zpráva o prováděných úpravách.

Mohu si o dotaci zažádat i v případě, že už jsem zrealizoval výměnu oken?

Ano, lze o dotaci žádat zpětně. Opatření však musí být realizováno po 12. září 2022.

Do kdy musím od podání žádosti dané úpravy dokončit?

Na realizaci opatření máte jeden rok od podání žádosti. Pokud jsou nějaké důvody, proč nemůže být opatření včas dokončeno, může být tento termín ještě o půl roku prodloužen.

Musím materiály k úpravám (například okna, materiál k zateplení a podobně) vybírat z předem daného seznamu?

Ne, volba použitých materiálů a výrobků závisí na vás. Použité výrobky či materiál však musí splňovat předepsané parametry. Při zateplování je to například tloušťka izolace, okna zase musí mít trojskla (pokud instalujete okna špaletová, je možná i varianta s dvojskly). 

Je možné kombinovat programy NZÚ a NZÚ light, a čerpat tak obě podpory?

Ano, lze programy kombinovat. NZÚ light můžete využít pro čerpání dotací na zateplení domu. Zároveň můžete v rámci “klasické” Nové zelené úsporám žádat například na výměnu kotle. Jedná se o dva oddělené programy, pro které se podávají dvě různé žádosti. Nelze zde uplatnit kombinační bonus a NZÚ light se nezapočítává do výpočtu úspor pro klasický program.

Dříve jsem v rámci NZÚ realizoval výměnu oken za dvojskla. Momentálně bych chtěl s NZÚ light tato okna vyměnit za okna s trojskly, je to možné?

Není, neuplynula totiž doba udržitelnosti pro opatření z NZÚ. Výměnu proto můžete provést pouze na své náklady. Splňujete-li podmínky pro získání dotace v rámci NZÚ light, můžete s tímto programem provést jiná úsporná opatření.

Současně se zateplením chci také vyměnit zdroj tepla. Proč musím podávat žádost na klasickou NZÚ nebo žádat o takzvanou kotlíkovou dotaci?

Nová zelená úsporám light má žadatelům ušetřit co nejvíce papírování a poskytnout dotaci na zateplení domu lidem nejvíce postiženým energetickou chudobou co nejdříve. Pro nízkopříjmové domácnosti je v současnosti připravována také další etapa kotlíkových dotací. Pokud chcete realizovat oba projekty, podejte si jednu žádost (na zateplení domu) v rámci NZÚ light a s druhou (na výměnu zdroje vytápění) počkejte na spuštění žádostí o kotlíkové dotace (předpokladem je první polovina roku 2023).

Od koho si mám nechat potvrdit odborný posudek, který k žádosti přiložím?

Na webových stránkách programu si stáhněte příslušný formulář. Ten řádně vyplňte a nechejte si ho potvrdit buďto pověřeným členem Místních akčních skupin nebo některým ze zaměstnanců EKIS.

Opatření na nemovitosti jsem si zrealizoval vlastnoručně, kdo mi zpracuje a podepíše závěrečnou zprávu o realizaci?

I s tímto vám pomůže pověřený člen Místních akčních skupin, který stvrdí, že byla opatření na nemovitosti řádně zrealizována. 

Dle aktuální kalkulačky MPSV mohu žádat o příspěvek na bydlení ve výši pár stovek korun. O příspěvek si však z určitých důvodů žádat nechci, mohu si o dotaci NZÚ light požádat?

Pokud se rozhodnete příspěvek na bydlení nečerpat a nesplňujete ani žádnou z dalších podmínek pro podání žádosti, nemáte na dotaci nárok. 

Jak by měla vypadat fotodokumentace? Proč je třeba veškeré fotografie dokládat mimo samotnou žádost také po ukončení realizace?

Fotodokumentace je v tomto programu hlavním dokumentem. Dokazuje, že opatření, na které se dotace čerpala, bylo skutečně zrealizováno. Je nutné pořídit kvalitní fotografie poukazující na stav opatření před realizací a po ní. Z fotografií musí být tedy například patrné, že došlo k výměně oken nebo zateplení fasády. Pokud jsou některé konstrukce nedostupné, vyfotografujte je před jejich zakrytím. 

Jak si vysvětlit pojem “běžný metr” v souvislosti se zateplením fasády domu?

V tomto případě rozumíme běžným metrem metr délky obvodové stěny měřené po vnějším obvodu domu. Zkrátka měříme venkovní zdi domu vodorovně u země - pokud má zeď na délku 10 metrů, jedná se o 10 “běžných metrů”. Chceme-li si spočítat dotaci, musíme naměřenou hodnotu vynásobit dotační částkou za běžný metr (například 10 metrů x 6 000 Kč = 60 000 Kč na zateplení).

Je nutné zateplit všechny zdi domu?

Ne. To, zda zateplíte pouze štít, nebo se vrhnete na všechny obvodové stěny, záleží na Vás. Důležité je zateplit zvolenou stranu (či strany) do celé výšky vytápěného prostoru.

Jak je to se zateplením oken - musím dodržet veškeré podmínky o šířce oken a počtu skel, nebo lze v některých případech udělit výjimku?

Všechny předepsané parametry ve stěžejním dokumentu “Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory” musí žadatel vždy dodržet. Nelze udělit žádné výjimky, pro rychlé vyřízení žádostí je důležité, aby pro všechny žadatele platily stejné podmínky.

Mohu čerpat dotaci z Nové zelené úsporám light také na repasi původních oken.

Dotaci je v tomto případě možné využít pouze za repasi špaletových oken, u kterých lze vyměnit celá křídla za nová (či repasovaná s trojsklem). Pokud máte jiný typ oken, nelze podporu na repasi čerpat. 

Mohu provést výměnu starých oken za nová, vyhovující okna, pokud mě výměna včetně práce bude stát méně než 12 000 Kč? V jaké výši mohu v tomto případě čerpat dotaci?

U oken platí, že žadatel má možnost čerpat až 12 tisíc korun na výměnu jednoho okna. Zároveň však čerpaná částka nesmí přesahovat 100 % realizačních výdajů. To znamená, že Vám bude vyplacena částka ve výši 100 % skutečných výdajů, která činí nejvýše 150 000 Kč na všechna vyměněná okna. 

Je nutné vyměnit všechna okna, nebo mohu vyměnit okna pouze v jednom patře či z jedné strany domu?

Dotaci můžete čerpat klidně pouze na jedno okno. Záleží na Vás, zda se rozhodnete pro výměnu všech oken nebo jen části. Vždy obdržíte částku odpovídající realizačním výdajům, která činí maximálně 12 tisíc korun za okno a nanejvýš 150 tisíc korun za všechna okna na daném domě.

Je možné částku na výměnu okna použít také na okna střešní, nebo se vztahuje jen na okna “klasická”?

Střešní okna jsou v tomto případě posuzována stejným způsobem jako ta “klasická”. Podporu tedy získáte i na jejich výměnu

Mohu u oken vyměnit pouze pohyblivé části a původní rám ponechat, nebo je nutná kompletní výměna?

U drtivé většiny oken je nutné vyměnit celá okna včetně rámů. Pokud Vaše nemovitost disponuje okny špaletovými, lze dotaci čerpat na repasi a měnit pouze pohyblivá “křídla” oken.

Jak postupovat dál?

Získejte informace o dotačním programu NZÚ nebo si stáhněte: Kompletní průvodce získání dotací NZÚ Light

Manuál: Jak získat dotace nová zelená úsporám

Stáhnout manuál v PDF

Jsme tu pro Vás

Neváhejte nám napsat

My se Vám co nejdříve ozveme

Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×